Algemene Voorwaarden 

Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: SheHe school voor bewustzijn. Praktijk Simone van Bekkum gevestigd aan Zuidpoolsingel 308, 2408 BS Alphen aan den Rijn en als 2de locatie: Shehe school voor bewustzijn : H. Kamerlingh Onnes weg 11A, 2408 AX te Alphen aan den Rijn , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77278801;
b. klant: de natuurlijke persoon die met Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn via de website, WhatsApp of mail een overeenkomst is aangaan dan wel de natuurlijke persoon die de activiteit volgt;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn;
d. activiteit: de opleiding, cursus, workshop, consult of overige activiteiten die door Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn worden verzorgd;
e. website: de website www.simonevanbekkum.nl  en www.shehe.nl die door Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn wordt beheerd;
f. materialen: alle door Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, en andere lesmaterialen en (elektronische) bestanden.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn tot stand gekomen overeenkomsten en op deelname aan de activiteiten.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen partijen via de e-mail zijn overeengekomen en over en weer zijn bevestigd.
2.3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Ieder aanbod van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn is vrijblijvend.
3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten of op de website binden Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn niet en mogen worden gerectificeerd.
3.3. Vermelde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant zich succesvol via de website heeft ingeschreven of heeft aangemeld via het inschrijfformulier en/of contactformulier. De inschrijving en deelname door de klant is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar (geen doorverkoop).
4.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het inschrijven of contactformulier heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
4.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingsmail van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn heeft ontvangen, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn  door het versturen van een mail naar info@simonevanbekkum.nl en info@shehe.nl
4.4. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de klant zijn/haar persoonlijke plek definitief vastgelegd bij de ingeschreven en geagendeerde activiteit. Deelname aan deze activiteit is niet overdraagbaar en kan door de klant niet verschoven worden naar een andere datum. Bij verschuiven van data zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals omschreven in artikel 6.

Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1. De klant heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te herroepen, tenzij het gestelde in artikel 5.3. van toepassing is verklaard. Deze herroeping dient via de e-mail te geschieden.
5.2. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan zal Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn de door de klant reeds betaalde kosten van een opleiding of cursus binnen 14 dagen retourneren, (dit geldt niet voor consulten en kort durende activiteiten) tenzij het gestelde in art 6 van toepassing is.
5.3. Indien de klant zich binnen één maand voor aanvang van de activiteit inschrijft, wordt de klant uitdrukkelijk gevraagd af te zien van de 14 dagen bedenktijd. Na bevestiging hiervan door de klant gelden de voorwaarden van artikel 6.

Artikel 6. Annulering door de klant
6.0 • 1 op 1 consulten en opstellingen kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Wordt er binnen deze 24 uur geannuleerd dan mag Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn het gehele bedrag in rekening brengen in verband met omzetderving.

6.1 Korte durende Groepsactiviteiten zoals Breathwork dienen 48 uur van te voren te worden geannuleerd - Wordt er binnen deze 48 uur geannuleerd dan mag Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn het gehele bedrag in rekening brengen in verband met omzetderving. 

6.2. Annuleren van een ingeschreven Cursussen en Opleidingen:
Na het verstrijken van het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 5.1 kan de klant de
overeenkomst annuleren waarbij geldt: • Tot drie maanden voor aanvang van de opleiding zijn de inschrijfkosten verschuldigd wegens diverse vooruit gemaakte kosten. Deze kosten zijn door de klant betaald bij inschrijving en worden niet gerestitueerd.
• Bij annulering tussen twee maanden voor aanvang van de opleiding is 50% van het totale lesgeld verschuldigd in verband met diverse reeds gemaakte kosten en omzetderving;
• Bij annulering binnen één maand voor aanvang van de opleiding of indien de opleiding reeds is gestart, dan is 100% van het totale lesgeld verschuldigd in verband met omzetderving en vooruit gemaakte kosten.
6.2. Annulering van een andere activiteit (niet zijnde een opleiding):
Na het verstrijken van het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 5.1 is de overeenkomst definitief. Bij annulering na de herroepingstermijn is 100% van het inschrijf-/lesgeld verschuldigd in verband met vooruit gemaakte kosten en omzetderving.
6.3. Indien de klant annuleert binnen een termijn waardoor (een gedeelte) van de les-
/inschrijfgeld aan de klant dient te worden terugbetaald (credit) of dat de klant nog een
gedeelte aan Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn (debet) dient te voldoen, dan zal de klant daarvoor een aparte factuur worden toegezonden. Deze factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan (debet en credit).

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst en geboekte consulten
7.1. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, tijdens de consulten, cursussen en opleidingen.
7.2. De inhoud van de activiteit is afhankelijk van het soort activiteit dat de klant heeft afgenomen. De inhoud van de verschillende soorten activiteiten staat duidelijk op de website omschreven.
7.3. De verbintenis van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn die voortvloeit uit de overeenkomst van opleidingen, cursussen en geboekte consulten is een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn garandeert niet dat door het volgen van een activiteit het door de klant gewenste resultaat wordt bereikt. Dit geldt ook voor de 1 op 1 consulten.
7.4. Adviezen tijdens consulten, opleidingen en cursussen zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant zelf. De klant blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn haar eigen proces en daden.

Artikel 8. Activiteitenaanbod
8.1. Indien wegens overmacht het consult of de activiteit niet door kan gaan, dan zal Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn proberen tijdig een vervanger te vinden. Is het Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn niet gelukt om een vervanger te vinden, dan wordt de klant daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval wordt de activiteit verplaatst naar een andere datum.
8.2. Kan de activiteit niet verplaatst worden naar een andere datum of is de klant niet in de gelegenheid om op de nieuwe datum de activiteit te volgen, dan worden de kosten voor deze activiteit gecrediteerd en aan de klant terugbetaald.
8.3. Ingeval het aantal deelnemers voor een te geven programma onder het door Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn gestelde minimum aantal ligt, is Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn gerechtigd het programma af te gelasten. In zodanig geval kan de klant de mogelijkheid worden geboden zich als deelnemer voor een ander programma in te schrijven, bij gebreke daarvan zal het factuurbedrag aan de klant zal worden gecrediteerd en ingeval het factuurbedrag reeds is voldaan worden gerestitueerd, gelijk als ingeval de klant inschrijving voor een andere programma niet aanvaardt.

Artikel 9. Volgen van een activiteit
9.1. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn is bevoegd de klant die zich tijdens de activiteit misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de activiteit onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de activiteit te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn op vergoeding van eventuele schade.
9.2. Van de klant wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de activiteit
9.3. Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende de activiteit is niet toegestaan.
9.4. Roken op de locatie waar de activiteit wordt gegeven is niet toegestaan.
9.5. Tijdens de activiteit dient de klant niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, berichten of e-mailberichten, tenzij de klant daarvoor van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn toestemming heeft gekregen.
9.6. Indien de klant om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig is dan wel indien de klant een activiteit mist, dan blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
9.7. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op de locatie van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn.
9.8. De klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteit.

Artikel 10. Betaling
10.1. Betaling dient vooraf te geschieden of na het consult per tikkie of contant. Voor de opleidingen, cursussen en workshops kan een termijn regeling van kracht zijn. Dit is vastgelegd via e-mail, factuur of WhatsApp met wederzijds akkoord. Dit is bindend en dient te worden nageleefd.
10.2. Voor de consulten dient het verschuldigde bedrag na afloop direct te worden voldaan. Bij alle andere activiteiten dient het verschuldigde lesgeld bij inschrijving te worden voldaan middels een IDEAL betaling, contant op per tikkie. Alleen bij inschrijving voor een opleiding of cursus kan de klant kiezen voor een aanbetaling of direct volledige betaling van het lesgeld.
De totale opleidingskosten dienen door de klant in ieder geval één maand voor aanvang van de opleiding betaald te zijn. Bij inschrijving voor een opleiding binnen één maand voor aanvang dient het volledige bedrag in een keer te worden voldaan. Tenzij de termijn regeling in overleg van kracht zal zijn. Als deze van kracht is dient elk bedrag te worden voldaan volgens afspraak ook als de klant de opleiding of cursus vroegtijdig beëindigt.
10.3. Bij het tot stand komen van de overeenkomst kan de klant kiezen uit de volgende betaalmogelijkheden:
a. Contant
b. IDEAL;

c. Bankoverschrijving.
d. Tikkie per plekke
Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.
10.4. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, zal de klant een aanmaning ontvangen. Indien de klant dan nog steeds in gebreke blijft met de betaling zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau. Het te vorderen bedrag wordt dan verhoogd met wettelijke rente en incasso- cq proceskosten

Artikel 11. Klantenservice /contact
11.1. Voor vragen en/of klachten kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn . De klantenservice is op de volgende wijzen bereikbaar:
a. via het contactformulier op de website;
b. via het e-mailadres : info@simonevanbekkum.nl en info@shehe.nl
11.2. De klant dient Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
11.3. Indien Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn de klacht van de klant gegrond acht, dan zal de klant Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn in de gelegenheid stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten.
12.2. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn of haar licentiegever is en blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op de materialen.
12.3. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn, de materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
12.4. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn  en van haar licentiegever te allen tijde te respecteren.
12.5. Handelt de klant in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn of van haar licentiegever, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn  daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.
12.6. Het is zonder voorafgaande toestemming van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van het consult en de activiteit.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring
13.1. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.
13.2. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke on beschikbaarheid van de inschrijfmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
13.3. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de klant die verband houdt met het volgen of gevolgd hebben van een consult of activiteit.
13.4. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, zijn eigen gedrag en de consequenties hiervan.
13.5. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn  is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de klant van de inhoud van een consult en activiteit.
13.6. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn  is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
13.7. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn  kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.
13.8. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheidssituatie. Het volgen van een activiteit of het vragen van advies aan Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn dient nimmer te worden gezien als vervanging voor het raadplegen van een arts. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn is geen medisch specialist, psycholoog of psychiater.
13.9. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
13.10. Indien Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn  beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de activiteit waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn .
13.12. Alle aanspraken jegens Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn  zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 14. Overmacht
14.1. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: weersinvloeden; natuurrampen; verkeersbelemmeringen; oorlog; terrorisme; brand; diefstal; internet- en stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; computervredebreuk of hacker attack; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving; ziekte van het medium.
14.2. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan stelt Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 15. Ontbinding van de overeenkomst
15.1. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn  is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
15.2. Voorts is Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.2. Indien Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
16.3. Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement die op de website staat.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. Op iedere overeenkomst tussen Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn  en de klant is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Praktijk Simone van Bekkum & Shehe school voor bewustzijn  zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter.